Moje umenie

Knižnice, galérie a múzeá sa môžu zmeniť na živé komunitné centrá

Program Erasmus+ nie je len pre študentov. O jeho prínose pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, sme sa rozprávali so Zuzanou Izákovou, ktorá pracuje v Národnej agentúre programu Erasmus+.

Pracujete v organizácii SAAIC. Čo je jej hlavnou činnosťou? 

Cieľom SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských škôl a vzdelávacích inštitúcií, a to najmä, ale nie výlučne, s európskymi krajinami. Najrozsiahlejším programom, ktorý SAAIC na Slovensku koordinuje, je spomínaný Erasmus+. Okrem toho SAAIC riadi slovenské centrum Euroguidance, ktoré podporuje rozvoj služieb celoživotného poradenstva prostredníctvom výmeny príkladov dobrej praxe. Ďalej SAAIC zastrešuje národnú jednotku Eurydice, je súčasťou informačnej siete, ktorej hlavným poslaním je poskytovať pracovníkom zodpovedným za politiky v oblasti vzdelávania na európskej, národnej či regionálnej úrovni aktuálne analýzy a informácie, ktoré by im mali pomáhať v ich rozhodovacom procese.

Ktoré oblasti program Erasmus+ podporuje?

Program Erasmus+ podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Prostredníctvom grantov umožňuje žiakom, študentom či dospelým učiacim sa, pedagogickým, odborným aj riadiacim zamestnancom v školstve, aj vo vzdelávaní dospelých, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť čas v zahraničí, zlepšiť a získať nové zručnosti, čo následne pomáha skvalitňovať vzdelávací systém a zlepšovať ich vyhliadky na trhu práce. Prieskum, ktorý realizovali naši kolegovia vo Francúzsku, napríklad vyhodnotil, že prístup k zamestnaniu pre absolventov programu Erasmus+ je rýchly a často bezprostredný, pričom obdobie nezamestnanosti je u nich zriedkavé.

Aké sú zámery programu Erasmus+ v sektore vzdelávania dospelých?

Program v tomto sektore je zameraný na pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých a na dospelých učiacich s dôrazom na osoby s nedostatočnými príležitosťami, ktorým ponúka možnosť druhej šance. Spoločnými výzvami sú najmä nadobúdanie a uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému (napríklad digitálnych zručností či jazykových kompetencií, mediálnej či finančnej gramotnosti), ale aj také témy, ako je aktívne občianstvo, kultúrna rozmanitosť či sociálne začleňovanie. Ambíciou je zvýšiť prístup k celoživotnému učeniu sa pre dospelých a zlepšiť zručnosti potrebné na aktívny život.

Aké typy projektov budú podporované v tomto programovom období 2021 – 2027?

Podporené budú projekty, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality vzdelávania dospelých. Ide teda o projekty, ktoré kladú dôraz na zvyšovanie účasti dospelých na vzdelávaní, na podporu organizácií pracujúcich so skupinami osôb s rôznymi formami znevýhodnenia či prekážok, ktoré musia v živote prekonávať. Program, samozrejme, nezabúda ani na malé organizácie, nováčikov v programe či menej skúsené organizácie. V novom programovom období sú niektoré aktivity šité práve na mieru takýchto subjektov. Ide napríklad o flexibilný formát krátkodobých mobilitných projektov v trvaní už od šiestich mesiacov či formát jednoduchých, malých partnerstiev, ktoré už umožňujú aj bilaterálnu spoluprácu dvoch partnerov, čím prispievajú k odbúravaniu jazykovej bariéry.

Ako vaša organizácia podporuje rozvoj a zvyšovanie kvality vzdelávania na Slovensku? Realizujete nejaké vzdelávacie či poradenské aktivity?

Všetky naše aktivity smerujú k podpore škôl a vzdelávacích inštitúcií, aby sa stali úspešnými žiadateľmi o finančný grant a tak zlepšovali kvalitu vzdelávania na Slovensku. Okrem toho pripravujú Národná agentúra aj stredisko Eurydice rôzne analýzy zamerané na trasovanie ďalšej kariérnej či študijnej cesty absolventov programu, dlhé roky sa angažujú v zavádzaní nástrojov uznávania výsledkov učenia. Na stránkach programu nájde široká verejnosť aj rôzne návody, ako dobre pripraviť a realizovať projekt. V rámci Euroguidance zas nájdete obrovské množstvo informácií o kariérovom poradenstve vrátane vzdelávacích aktivít. SAAIC a jeho zamestnanci participujú na rôznych projektoch či pracovných skupinách zameraných na skvalitňovanie a modernizáciu vzdelávacieho systému na Slovensku.

Ktoré zaujímavé projekty by ste mohli spomenúť?

Myslím, že každý realizovaný projekt by stál za zmienku. Spomeniem napríklad Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach, ktorá v spolupráci s partnermi z Českej republiky a Maďarska obohatila a rozšírila svoju ponuku neformálnych vzdelávacích podujatí pre dospelých a seniorov. Práve knižnice, galérie či múzeá predstavujú v rámci vzdelávania dospelých na Slovensku skrytý a zatiaľ nevyužitý potenciál. Ľudia ich dobre poznajú a často navštevujú, pôsobia v nich skúsení odborníci a navyše, tieto inštitúcie disponujú vhodnými priestormi s primeraným zázemím. Toto všetko vytvára ideálny predpoklad na to, aby postupne rozširovali svoje služby aj o neformálne vzdelávacie aktivity pre dospelých či rodiny a stávali sa tak vo svojich obciach či regiónoch živými komunitnými centrami. Teší nás, že k tejto prvej lastovičke už pribudli aj ďalšie knižnice realizujúce Erasmus+ projekty ako napríklad Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou či Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

Za zmienku stojí určite aj projekt Univerzity tretieho veku UK v Bratislave s názvom EduSenNet, ktorá v spolupráci s ôsmimi partnermi z rôznych kútov Európy (ČR, Nemecko, Holandsko, Švédsko, Španielsko, Poľsko a Rakúsko) mapovala vzdelávacie príležitosti pre osoby staršie ako 50 rokov, realizovala medzi staršími ľuďmi na univerzitách a vo vidieckych oblastiach prieskum zameraný na ich vzdelávacie potreby, motiváciu a bariéry, ktoré im bránia zapojiť sa do celoživotného učenia. Výstupom projektu bola zbierka záverov, ktorá partnerom umožnila inovovať a optimalizovať ich ponuky vzdelávacích aktivít šitých na mieru potrebám seniorov.

V sektore vzdelávania dospelých sú však aktívne aj mnohé neziskové organizácie či občianske združenia ako napríklad Akadémia vzdelávania v Čadci. Aktívne sa zapája do programu Erasmus+ a vďaka tomu si jej lektori mohli zlepšovať a rozširovať svoje jazykové, didaktické aj metodické vedomosti v zahraničí. Popri tom sa minulý rok so svojím projektom Senior Akadémia zapojila aj do súťaže Európska značka pre jazyky, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia a SAAIC už vyhlasuje ďalšiu výzvu v rámci tejto súťaže na Slovensku. Akadémia vzdelávania v spolupráci s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Čadci zorganizovala kurzy anglického jazyka. Získavanie jazykových zručností, pravidelné stretávanie, učenie angličtiny a oboznamovanie s kultúrou anglosaských krajín, v ktorých dnes žijú mnohé deti, vnúčatá či pravnúčatá seniorov, významnou mierou prispeli k prirodzenému začleňovaniu seniorov do spoločnosti a k odbúravaniu izolácie, v ktorej sa dnes mnohí z nich nachádzajú.

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj umelecké školy, ktoré ponúkajú vzdelávacie programy dospelým, či základné a stredné školy, ktoré poskytujú základné alebo nižšie stredné odborné vzdelanie tým, ktorí tieto stupne vzdelávania neukončili a majú záujem si ho dodatočne doplniť. Cieľom je snaha podchytiť každého jednotlivca a opätovne ho zapojiť do procesu učenia a tým aj do života spoločnosti.

Čo by ste odporúčali organizáciám, ktoré sa chcú zapojiť do programu Erasmus+?

Nech to určite skúsia! Program Erasmus+ je jedinečný v tom, že poskytuje príležitosť budovať kontakty s partnerskými organizáciami v zahraničí a získavať tak nové vedomosti, nápady a postupy, ktoré umožnia zatraktívniť vzdelávanie na každej škole či vzdelávacej inštitúcii. Je otvorený aj nováčikom, ktorým, ak sa práve teraz rozhodnú podať svoj prvý projekt, koordinátori Erasmus+ vždy radi pomôžu. Pozývame všetkých využiť túto skvelú príležitosť!

www.erasmusplus.sk

TEXT: Svetlana Chomová

FOTO: Archív Zuzany Izákovej

 Zuzana Izáková pracuje v Národnej agentúre programu Erasmus+ od roku 2010, kde sa venuje projektom zameraným na vzdelávanie dospelých. Okrem toho zabezpečuje organizovanie národnej súťaže Európska značka pre jazyky, zameranej na oceňovanie ukončených jazykovo orientovaných projektov.