Moje umenie

Zistili sme, že to funguje aj online

(FOTO: Pexels)

Jindřiška Gregoriniová sa venuje vzdelávaniu ľudí pracujúcich v kultúre. Práve kultúra je podľa nej nevyhnutná na zachovanie súdržnosti v spoločnosti.

Pracujete v českej organizácii NIPOS – Národnom informačnom a poradenskom stredisku pre kultúru. Čomu sa venujete?

Dovoľte mi najprv povedať niečo o samotnom NIPOS-e. Jeho súčasťou sú tri odborné útvary: Artama, centrum informácií a štatistík kultúry a útvar koncepcií a metodiky. Artama sa zaoberá podporou neprofesionálnych umeleckých aktivít a CiK má na starosti štatistiku v oblasti kultúry.

Náš útvar koncepcií a metodiky sa zameriava na metodickú, poradenskú, vzdelávaciu a výskumnú činnosť. Predkladáme stanoviská a podklady k materiálom koncepčnej a právnej povahy (návrhy zákonov) v takom rozsahu, ako požaduje MK ČR a legislatívny proces. Okrem úloh, ktoré nám zadáva ministerstvo, pracujeme na vlastných projektoch. Pripravujeme odborné konferencie, vzdelávacie semináre pre profesionálnych pracovníkov v kultúre, poskytujeme právne poradenstvo v oblasti kultúry. Aktuálne sa venujeme aj výskumným aktivitám, zisťujeme, aké má pandémia dôsledky pre verejné kultúrne služby.

Ktoré oblasti, aktivity a cieľové skupiny boli dominantné vo vašej činnosti v predchádzajúcom období?

Tak ako väčšina subjektov v oblasti kultúry bola aj naša činnosť ovplyvnená pandémiou. Pripravovali sme napríklad konferenciu Umění do lavic? Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění, ktorú sme museli preložiť. Podarilo sa nám však dokončiť výskumný projekt s názvom Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni.

Aké témy v oblasti vzdelávania prevládajú vo vašej ponuke pre kultúrne subjekty?

Náš útvar sa špecializuje na vzdelávanie profesionálnych pracovníkov v kultúrnej sfére, riešime primárne problematiku spojenú s chodom kultúrnych inštitúcií. Témy našich seminárov sú: pracovnoprávna problematika, účtovníctvo príspevkových organizácii, autorské právo, ale i manažment a marketing v kultúre. Snažíme sa reagovať aj na aktuálne potreby, sme schopní pripraviť semináre na rôzne témy.

Čo sa týka konferencií, naším zámerom je organizovať také konferencie, ktoré nie sú úzko špecializované a ich zameranie je skôr interdisciplinárne. V minulých rokoch sme usporiadali napríklad konferenciu venovanú úlohe a vplyvu kultúry v procese aktívneho starnutia či medzinárodnú konferenciu Kultura spojuje! Kreativní partnerství kultury s dalšími sektory. Naším dlhodobým cieľom je zdôrazňovať význam kultúry pre spoločnosť, jej nezastupiteľnú úlohu v procese inklúzie, vzdelávania a zvyšovania kvality života.

Čo plánujete v budúcnosti? Aké typy aktivít či projektov pripravujete?

Na budúci rok by sme chceli usporiadať medzinárodnú konferenciu s názvom Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (II). Prvú konferenciu, ktorá sa venovala tejto téme, sme zorganizovali ešte v roku 2016. Téma aktívneho starnutia je v súčasnosti veľmi aktuálna. V Českej republike tvorí kategóriu seniorov takmer 20 percent populácie. Očakáva sa, že do polovice 21. storočia by ľudia starší ako 65 rokov mali tvoriť približne tretinu európskej populácie.

Táto demografická premena bude mať zásadný vplyv na celú spoločnosť. A tu má nezastupiteľnú úlohu kultúra, ktorá prispieva k súdržnosti spoločnosti a je nástrojom medzikultúrneho a medzigeneračného dialógu. Zásadnou mierou ovplyvňuje kvalitu života jedinca i celej spoločnosti. Na konferencii predstavíme aj certifikovanú metodiku zaoberajúcu sa kultúrnou participáciou seniorov a medzigeneračným dialógom, ktorú sme vytvorili v spolupráci s FF UK.

O ktoré vaše aktivity je najväčší záujem?

Práve o spomenuté semináre a konferencie. Navštevujú ich zástupcovia verejnej správy a kultúrnych inštitúcií. Ale veľký záujem je aj o poradenskú činnosť. Ponúkame bezplatnú online poradňu, ktorá sa špecializuje na právne poradenstvo v oblasti financovania kultúry z verejných rozpočtov a poradenstvo k neprofesionálnym umeleckým aktivitám. Táto služba je hodnotená veľmi pozitívne, často sa stáva, že sa záujemcovia obracajú na NIPOS dlhodobo a konzultácie pokračujú v osobnej rovine.

Aké podnetné, zaujímavé a osvedčené aktivity by ste odporučili všetkým, ktorí pracujú v podobnej oblasti?

Vďaka pandémii sme zistili, že semináre, ktoré sme nikdy nerobili online, je možné uskutočniť aj takouto formou. Vždy sme kládli dôraz na kvalitný výklad a možnosť osobnej konzultácie. Tento rok sa však na seminári zúčastnilo dvojnásobné množstvo účastníkov, ktorí nám dali pozitívnu spätnú väzbu. Je preto pravdepodobné, že budeme v budúcnosti ponúkať aj online semináre, hoci to už nebude nevyhnutné.

TEXT: Svetlana Chomová

FOTO: Pexels


PhDr. Jindřiška Gregoriniová vyštudovala teóriu kultúry – kulturológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V organizácii NIPOS pôsobí od roku 2006 ako výskumná a projektová pracovníčka, od roku 2013 ako vedúca útvaru koncepcií a metodiky. Zaoberá sa problematikou verejných kultúrnych služieb a dobrovoľníctvom v kultúre. Je členkou výskumného tímu NIPOS.