Moje umenie

Seriál Záchrana hradov na Slovensku: hrad Lietava

(Zdroj: wikipedia)

V spolupráci so Slovakianou vám prinášame seriál dokumentárnych filmov o slovenských hradoch a ich obnove. Tretí diel je o Lietavskom hrade.

Zrúcanina hradu Lietava patrí k najrozsiahlejším a najnavštevovanejším na Slovensku. Vypína sa na bralnom hrebeni Skaliek v Súľovských vrchoch pri rovnomennej obci, juhozápadne od Žiliny.

Pôvodný hrad, ktorý bol zničený počas tatárskeho vpádu, vznikol už v 11. storočí. Opätovná výstavba sa začala v druhej polovici 13. storočia a čoskoro vyrástol ranogotický hrad s veľkou hranolovitou vežou. Prvým známym majiteľom hradu bol Matúš Čák Trenčiansky, neskôr patril rôznym šľachtickým rodom. Po vymretí Thurzovcov začal od 17. storočia pustnúť a v 18. storočí bola z neho už len ruina.

Čo sa zachovalo

Jadro hradu tvorila veľká hranolová veža, situovaná čelom k šiji prístupového hrebeňa. Severne od nej bolo opevnené nádvorie horného hradu s palácom a ďalšími objektmi. Hradné opevnenie sledovalo členitý tvar terénu. Na jeho východnej strane umiestnili gotickú kaplnku. Jadro hradu obklopuje prvé veľké predhradie, ktoré bolo prístupné hranolovou vstupnou vežou s bránou. Na nádvorí sa nachádzali obytné a hospodárske budovy. Druhé predhradie chránilo areál, prístupné bolo ďalšou veľkou hranolovou vežou s padacím mostom a jeho bezpečnosť zvyšovala i priekopa.

(Zdroj: Slovakiana)

Hrad Lietava zohral v dejinách severozápadného Slovenska dôležitú úlohu. Hradné múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory okien, prípadne vstupov a architektonických detailov, kamenné profilované konzoly bývalého arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti profilovaných ostení. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali nábehy kamenných gotických rebier a na niektorých múroch zvyšky omietok. O aspoň čiastočnú sanáciu a konzerváciu hradu sa pokúša občianske združenie, ktoré v roku 2008 získalo hrad do vlastníctva.

Záchrana hradu Lietava

Združenie na záchranu Lietavského hradu vzniklo v roku 1999 s hlavným cieľom zachovať zrúcaninu hradu pre budúce generácie formou konzervácie a jeho čiastočnej obnovy. Združenie za 20 rokov svojej existencie prežilo 3 dôležité vývojové etapy, ktoré postupne posúvali organizáciu až do dnešného úspešného stavu spravovania pamiatky objektu hradu.

Práce prebiehajú systematicky, a to od postupného odstraňovania havarijného stavu častí objektov až po záverečné rekonštrukčné práce vykonané podľa dnes už spracovanej projektovej dokumentácie. Systém plánovania stabilizácie objektu funguje na princípe: výskum, návrh obnovy, odstránenie havarijného stavu, vypracovanie projektovej dokumentácie a následná celoplošná konzervácia s prípadnou čiastočnou obnovou.

V prvej etape čerstvo založené združenie začalo organizovať benefičný rockový festival Rock Lietava a Lietavské hradné slávnosti, z ktorých výťažok bol venovaný na záchranu hradu a organizovanie ďalších ročníkov podujatí. V tom čase prebiehala na hrade len činnosť spojená s kosením a čistením múrov od náletovej vegetácie.

Druhá etapa bola zameraná na zachovanie súčasnej podoby hradu ako zrúcaniny s len čiastočnou citlivou obnovou určitých častí. Princíp stavebných prác od prvého zásahu spočíva v postupnom odstraňovaní havarijného stavu pamiatky za neustáleho dozoru statika a metodika.

V tomto období bolo nutné hrad geometricky zamerať a prideliť súpisné číslo, na základe čoho bol založený list vlastníctva nehnuteľnosti na majiteľa pozemku. Na základe dôvery vlastníka pozemku hradu a podpory zo strany odborníkov sa združenie stalo 21. októbra 2008 vlastníkom stavby hradu na základe darovacej zmluvy. Týmto sa odštartovala tretia etapa záchrany hradu Lietava, ktorá pokračuje dodnes.

Prístup

K zrúcanine hradu Lietava vedie cesta z obce Lietava (časť Lietava-Majer), prípadne od obce Lietavská Svinná. Z cesty vedúcej k obci Lietava odbočíme na cestičku, kde je úzky mostík, za ktorým sa nachádza parkovisko. Odtiaľto sa ide už peši po ceste, ktorá sa za posledným domom mení na poľnú cestu vedúcu do sedla pod hradom. Nasleduje mierne stúpanie na rázcestie pod Cibuľníkom, pod ktorým sa z ľavej strany pripája strmý chodník označený zelenou značkou. Celá trasa výstupu na hrad je stredne náročná a zvládnete ju do 1 hodiny.

Autorka textu: Linda Suchá

Viac o slovenských hradoch a kultúrnom dedičstve nájdete na YouTube kanáli Slovakiany.