Moje umenie

Pošlite svoje texty do súťaže Gerbócova literárna Snina

Autorská literárna súťaž je celoslovenským podujatím, v ktorom najmä začínajúci autori prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje.

Poslanie podujatia

  • Vyhľadávanie a podchytenie autorských básnických a prozaických talentov, podpora prác vychádzajúcich z regionálnych koreňov (nárečové tradície), konfrontácia so súčasným trendom a tradíciami v oblasti písania poézie a prózy na Slovensku a v zahraničí.
  • Literárna súťaž autorov rozličných vekových kategórií, jej vyhodnotenie a uverejnenie víťazných prác v profesionálnych literárnych časopisoch.

 

Druh súťaže a jej kategórie

  1. Gerbócova literárna Snina je súťaž určená autorom poézie, prózy a eseje bez vekového obmedzenia, rozdelená do kategórií.
  2. Môžu sa na nej zúčastniť autori s príspevkami, ktoré neboli dosiaľ publikované. Zúčastniť sa môžu aj autori, ktorí boli v predchádzajúcich ročníkoch odmenení cenou alebo čestným uznaním.
  3. Súťaž je neanonymná.
  4. Práce musia byť predložené v slovenskom jazyku.
  5. Zaslané práce budú rozdelené do troch skupín (autori poézie, prózy, eseje) a každá skupina sa hodnotí v štyroch kategóriách.

Kategória A: žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl

Kategória B: žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií (prima – kvarta)

Kategória C: študenti stredných škôl, gymnázií a osemročných gymnázií (kvinta – oktáva)

Kategória D: dospelí bez obmedzenia veku (vrátane študentov vysokých škôl)

 

Termíny konania

Vyhlásenie literárnej súťaže: 8. júna príslušného kalendárneho roka

Uzávierka prijímania prác: do 31. septembra príslušného kalendárneho roka

Hodnotenie prác odbornou porotou: október – november príslušného roka

Vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien na slávnostnom galaprograme Synove čriepky – večere poézie a prózy: december príslušného roka

 

Miesto konania

Odborné vyhodnotenie prác za účasti poroty a slávnostné odovzdanie cien víťazom sa uskutoční na slávnostnom galaprograme s názvom SYNOVE ČRIEPKY.

 

Usporiadatelia

Vyhlasovateľ súťaže: mesto Snina – primátor mesta

Organizátor: mesto Snina

Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Snina

Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Koordinátor súťaže: riaditeľka MKaOS, Snina

Telefón: 0907 908 374

Sekretariát súťaže: Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Snina

Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

0918 973 166

E-mail: propagacia@kulturasnina.sk

 

Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.kulturasnina.sk/

Štatút súťaže

TEXT A FOTOGRAFIE: Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina