Moje umenie

Gerbócova literárna Snina 2022

(FOTO: Unsplash)

Mesto Snina a Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MKOS) Snina vyhlásili 21. ročník celoslovenskej aj celosvetovej literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina. Poéziu, prózu či esej je možné do súťaže prihlásiť do 31. júla.

Autorská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina je podujatie, ktoré umožňuje začínajúcim autorom prezentovať svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe a vo svete.

Poslaním podujatia je vyhľadávanie a podchytenie autorských básnických a prozaických talentov, podpora prác vychádzajúcich z regionálnych koreňov, konfrontácia so súčasnými trendmi a tradíciami v oblasti písania poézie a prózy na Slovensku a v zahraničí.

Do súťaže sa môžu zapojiť autori s príspevkami, ktoré neboli dosiaľ publikované. „Zúčastniť sa môžu aj autori, ktorí boli v predchádzajúcich ročníkoch odmenení cenou alebo čestným uznaním,“ uvádza sa v štatúte súťaže.

Súťaží sa v štyroch vekových kategóriách. V prípade prózy je maximálny povolený rozsah príspevku desať strán formátu A4, pri poézii je možné súťažiť najviac s piatimi básňami.

Práce bude posudzovať odborná porota tvorená poprednými slovenskými spisovateľmi pre deti, mládež a dospelých a literárni teoretici. Vyhlásenie výsledkov je avizované na november.

Termín uzávierky prác: 31. júl 2022

Literárne práce je potrebné zasielať poštou na adresu:
Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Literárne práce je potrebné zasielať poštou na uvedenú adresu v dvoch výtlačkoch a tiež elektronicky na email: propagacia@kulturasnina.sk

ZDROJ: Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina