Moje umenie

V oblasti vzdelávania dospelých zaostávame za Európou

Ak by sme sa v dospelosti viac vzdelávali, žili by sme v prosperujúcejšej a udržateľnejšej spoločnosti, hovorí Zuzana Štefániková, spoluzakladateľka mimovládnej organizácie AINova.

Aká časť obyvateľov Slovenska sa vzdeláva aj v dospelosti?

Na Slovensku sa podľa štatistických zisťovaní za rok 2019 zúčastnilo na vzdelávaní iba 3,6 percenta dospelých. Priemer EÚ je pritom viac ako 10 percent, škandinávske krajiny dokonca dosahujú až 30 percent.

V rámci dvojročného projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých ste sa venovali mapovaniu stavu vzdelávania dospelých na Slovensku. Čo ste zistili?

Zistili sme, že na to, aby sa vzdelávanie dospelých na Slovensku posunulo na vyššiu úroveň, je nevyhnutné, aby bolo systematické, dostupné a kvalitné.

Dôležitý je tiež holistický prístup k vzdelávaniu. Na vzdelávanie sa musíme pozerať ako na celostný proces, v ktorom sa prepája formálne vzdelávanie s neformálnym a navyše do toho vstupujú informálne prvky učenia. Z toho vyplýva nevyhnutnosť spolupráce medzi poskytovateľmi  a objednávateľmi vzdelávania.

Musíme sa opierať o jasne formulovanú terminológiu, ktorá je ukotvená v zákone o celoživotnom vzdelávaní dospelých. V neposlednom rade je potrebné merať prínosy vzdelávania dospelých, tieto informácie nám môžu poslúžiť ako dobrý argument na zvýšenú podporu v tejto oblasti.

Aké sú hlavné dôsledky vzdelávania dospelých na spoločnosť?

Ide predovšetkým o zvýšenie sebavedomia občanov, väčšiu sociálnu súdržnosť a vyššiu ekonomickú  a kultúrnu prosperitu. To sú základy udržateľnej spoločnosti.

Aké výzvy aktuálne stoja pred kultúrnymi a osvetovým zariadeniami v tejto oblasti?

Vzdelávanie dospelých je prednostne zamerané na lepšiu zamestnateľnosť, rekvalifikácie, vzdelávanie nízkokvalifikovaných, menšia pozornosť sa venuje rozvíjaniu kľúčových kompetencií.

V rámci nášho projektu sme zistili, že nevieme zmerať, aké percento vzdelávacích aktivít sa venuje práve rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Keď odhliadneme od formálneho vzdelávania, zistíme, že vo veľkej miere sa rozvíjajú predovšetkým kultúrne kompetencie. Je to najmä vďaka práci kultúrno-osvetových zariadení, múzeí, galérií a knižníc.

Veľkou výzvou je väčšia podpora pre rozvoj občianskych kompetencií, ktoré majú veľký význam pre spoločnosť. Sú založené na vedomostiach o konceptoch demokracie, spravodlivosti, rovnosti, občianstva a občianskych práv. Bohužiaľ, organizácií, ktoré ich rozvíjajú cez rôzne diskusie a neformálne vzdelávacie metódy, je na Slovensku nedostatok.

Čo s tým?

Myslíme si, že je potrebné zadefinovať poskytovateľov občianskeho vzdelávania v regiónoch, aby sa zručnosti súvisiace s občianskymi kompetenciami mohli kontinuálne rozvíjať. V súčasnosti predstavujú najlepšiu možnosť knižnice, múzeá a regionálne kultúrne a osvetové zariadenia vrátane  Národného osvetového centra.

Ako môže Národné osvetové centrum podporovať rozvoj vzdelávania dospelých v miestnej a regionálnej kultúre?

Do vzdelávacích aktivít kultúrno-osvetových inštitúcií je zapojený vysoký počet ľudí a poskytované  aktivity sú veľmi populárne. Navrhujeme, aby sa tento potenciál využil pri poskytovaní občianskeho vzdelávania, o ktoré nie je až taký veľký záujem, ale pre spoločnosť má veľký význam. Rozvíja totiž schopnosť komunikovať s inými ľuďmi, prejavovať solidaritu a riešiť problémy.

Infraštruktúru kultúrno-osvetových zariadení by napríklad mohli využívať poskytovatelia občianskeho vzdelávania dospelých v regiónoch, ako sú mimovládne organizácie, vysoké školy, knižnice, múzeá, agentúry životného prostredia, odborníci z praxe či kultúrne centrá.

Navrhujeme tiež, aby Národné osvetové centrum v rámci svojich vzdelávacích aktivít venovalo zvýšenú pozornosť rozvíjaniu občianskych kompetencií u vedúcich pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení, tak aby dokázali sprostredkovať získané informácie svojim kolegom a účastníkom podujatí na miestnej úrovni.

Zuzana Štefániková je projektová manažérka, lektorka a konzultantka pre oblasť projektového riadenia. Je spoluzakladateľkou a dlhoročnou pracovníčkou mimovládnej organizácie AINova, ktorá sa venuje vzdelávaniu dospelých. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov v oblasti vzdelávania dospelých, najmä v oblasti udržateľného rozvoja a posilňovania kľúčových kompetencií.

ROZHOVOR VIEDLA: Svetlana Chomová

FOTOGRAFIE: Unsplash