Moje umenie

Inštitúcie musia byť v tomto období kreatívne a flexibilné

Koronakríza ukázala, že kultúrno-osvetové zariadenia sa musia naučiť, ako lepšie využívať online prostredie, hovorí tréner a kouč v oblasti riadenia a organizačného rozvoja Marián Štermenský.

Ako ovplyvnila koronakríza fungovanie kultúrnych a osvetových inštitúcií?

Kultúrno-osvetová činnosť je o silnej osobnej interakcii v rámci jednotlivých komunít, klubov, spolkov či zborov. Plní mnohé dôležité funkcie v rámci spoločenského života komunít, mesta či regiónu, a preto jej dlhší výpadok vytvára riziko nielen pretrhnutia kontinuity činnosti umeleckých skupín, ale prináša aj mnohé ďalšie riziká. Tie sa týkajú najmä špecifických skupín, ako sú seniori alebo deti, ktoré strácajú sociálne kontakty. Pocit samoty alebo nudy môže byť spúšťačom rôznych negatívnych stavov.

S čím sa budú musieť vyrovnať kultúrno-osvetové inštitúcie v najbližšom období?

Napriek viditeľnej motivácii inštitúcií reštartovať svoje činnosti tu stále máme obmedzený počet divákov na podujatiach a povinnosť dodržiavať hygienické nariadenia, ktoré samy osebe predstavujú zvýšenú ekonomickú a personálnu záťaž už aj tak personálne a finančne  poddimenzovaných inštitúcií.

Obmedzené príjmy samospráv spôsobia šetrenie výdavkov aj v oblasti kultúry a osvety, čo môže byť kritické pre mnohé aktivity kultúrno-osvetových inštitúcií. Takýto stav môže spôsobiť odliv odborníkov z oblasti kultúry a zároveň ťažko nahraditeľnú stratu know-how.

Zároveň predpokladám, že odhodlanie a vášeň pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti sa prejaví v nových formách ich fungovania, avšak bez adekvátnej podpory zo strany samospráv alebo štátu to nemusí stačiť na opätovné oživenie všetkých aktivít.

V čom vidíte príležitosti, ktoré táto situácia prináša?

Jednoznačne vo využívaní online prostredia a sociálnych sietí ako komunikačných platforiem. Kríza nám ukazuje, že väčšina aktivít predpokladá živú účasť, ale je tu potenciál presunúť niektoré činnosti do online prostredia a lepšie využiť internet na ich propagáciu.

Pre inštitúcie bude dôležité analyzovať celkovú situáciu a jej vplyvy na ich konkrétnu činnosť. Je potrebné nastaviť si online stratégiu pre prípad, že sa podobná situácia zopakuje. Musíme však odborníkov pracujúcich v kultúrno-osvetových inštitúciách vzdelávať v práci s online komunikačnými nástrojmi, vo využívaní sociálnych sietí, v príprave online eventov. Na Slovensku je táto oblasť odborného vzdelávania v oblasti kultúry hlboko poddimenzovaná.

Čo by ste inštitúciám odporučili pre ich fungovanie v najbližšom období?

Zachovať si chladnú hlavu a zúročiť svoje manažérske zručnosti. Je evidentné, že viaceré  klasické činnosti, ako sú súťaže a prehliadky, sa konať nebudú, a  preto je potrebné aktualizovať svoje stratégie a prispôsobiť ich vyvíjajúcej sa situácii.

Bude potrebné ukázať vysokú mieru flexibility a kreativity a pretaviť ju nielen do nových plánov, ale aj nových foriem a metód, aby mohli inštitúcie naďalej plniť svoje poslanie.

 

 

 

 

 

Marián Štermenský je managing partner v spoločnosti PRE BONUS Consulting, s. r. o., pracuje v oblasti organizačného poradenstva, rozvoja a koučingu. Je zakladajúcim členom a podpredsedom Asociácie transakčnej analýzy Slovenska.

 

 TEXT: Redakcia

FOTOGRAFIE: Unsplash, Archív Mariána Štermenského