Moje umenie

Folklórny festival Východná 2019: Umením vzdelávame o kultúrnom dedičstve III.

Vo Východnej je prvá júlová sobota tradične spätá s najbohatšou ponukou festivalových programov. Tá minuloročná priniesla množstvo originálnych scénických, hodnotných vzdelávacích i zábavných interaktívnych predstavení.

Sobotňajší festivalový deň ožíval v areáli Malej scény a ústredného priestoru.

Hudobno-spevný program A. Jágerovej Na ďalekú cestu divákom v preplnenom hľadisku Malej scény predstavil formy cestovania a krátenia si cesty spevom v dávnej i nedávnej minulosti.

Tej, keď sa cestovalo autobusom „ponorkou“, v ktorom odišli účinkujúci v závere vynikajúceho programu prepojeného s nasledujúcim sprievodom.

Originálne poňatý slávnostný sprievod v autorstve J. Černáka v tomto roku viedol z amfiteátra dolu dedinou a končil sa spoločnou veselicou na námestí obce, kde domáci pripravili účinkujúcim milé pohostenie.

Sobotňajšie dopoludnie patrilo i programu Fujara, fujara z cyklu Fenomény UNESCO, v ktorom K. Kočík predstavil tento nástroj v kontexte jeho vývoja, výroby a zvláštností. Na záver návštevníci dostali možnosť sami si vyskúšať základy hry na tomto originálnom nástroji.

Humne zatiaľ J. Ambrózová v odborno-umeleckom programe Gorali spoza dvoch strán predstavila divákom podoby goralskej ľudovej hudby a „nechala hudbou a slovami prehovoriť muzikantov a ukázať aj ich neobyčajne široký vedomostný a muzikantský – intelektuálny diapazón“ (O. Elschek).

O tom, že radosť z pohybu hranice nemá, presvedčil program seniorských súborov v autorstve S. Ondejku, nadväzujúci na odbornú diskusiu k téme seniorských súborov.

Celodenné školy tanca vedené profesionálnymi tanečnými pedagógmi v Humne a na Tancovisku, ktorých dramaturgiu vytvorilo OZ Dobrá Východná, sa konali počas všetkých festivalových dní.

Obľúbené školy tanca z rôznych obcí na Slovensku obývaných aj Rusínmi, Goralmi, Maďarmi či Rómami boli doplnené školami tancov z krajín, odkiaľ pochádzali zahraničné súbory.

Účastníci tak dostali možnosť zatancovať si aj s hosťami spoza hraníc. Populárno-náučné workshopy sú cestou, ako „prinavrátiť ľudový tanec ľuďom“ a už viac rokov sú neoddeliteľnou súčasťou festivalovej dramaturgie.  Účastníci mohli navštíviť i školy spevu pod vedením M. Jágerovej (v roku 2019 venované chorovodným piesňam) a následne osvojiť si na workshope pod vedením K. Babčákovej tanečný typ, ktorý je s nimi spätý. Tie Obradové chorovody potom v sobotu večer diváci mohli vidieť i vo veľkej forme v javiskovej podobe.

Program folklórnych skupín Na jarmoku v réžii J. Buriča predstavil divákom vybraných účastníkov celoštátnej súťaže Nositelia tradícií 2018.

Atraktívnym divadelným spracovaním námetu predstavil nielen hudobné a tanečné, ale aj bohaté materiálne a zvykoslovné prejavy rôznych regiónov.

Tanečné divadlo Ifjú szívek v programe Sedemdesiatsedem verbunkov v choreografii D. Hégliho efektnou formou predstavilo divákom tanečný štýl verbunkov rozšírený od 18. storočia v celej strednej Európe takmer „bez hraníc“.

Obľúbené školy tanca s divákmi v kotle amfiteátra pod vedením V. Michalka strhli divákov, ktorí sa zapojili do tanca, navodili energickú atmosféru a prepojili i nasledujúce večerné programy: „Lidé byli ,vtaženi‘ do děje, panovala zde vynikající atmosféra, která návštěvníky navnadila na další programy, zapojovali se skutečně všichni, atmosféru během těchto krátkých vstupů lze festivalu Východná závidět!“ (M. Lukešová)

V amfiteátri vládla vynikajúca atmosféra a zapadajúce slnko poskytlo charizmatickú večernú kulisu.

Hranice medzi naším svetom a svetom prastarých čarovných príbehov, hranice medzi minulosťou a prítomnosťou, svetom bohatých a chudobných, svetom čarov a ľudí boli zobrazené v sugestívnom programe Julianna, zlatá panna… v autorstve K. Babčákovej a A. Krausovej na námet Š. Hanzelyho.

V javiskovej ságe sa okrem vynikajúcich sólistov a tanečných kolektívov predstavili aj skupiny historického tanca, divadelné a šermiarske spoločnosti s originálne prepojeným hudobným sprievodom Solamente naturaliMichal Noga Band.

 

TEXT: Katarína Babčáková

FOTOGRAFIE: Jakub Jančo, Matúš Lago

Literatúra a pramene

Babčáková, K. – Klobušická, P. – Štangová, S.: Návrh dramaturgickej koncepcie

Folklórneho festivalu Východná. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2011.

Babčáková, K. – Ditmarová, L. – Šišková, T.: 65. Folklórny festival Východná 2019. Bulletin. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2019.

Štatút Folklórneho festivalu Východná. [archív NOC č. 8/2019-210/499]

Odborné hodnotenia FFV 2019 [interný materiál NOC, dostupné v archíve NOC]