Moje umenie

Hra s hudbou

Hudba je považovaná v predškolskom veku za najúčinnejší druh umenia. Má bezprostredný vplyv nielen
na rozvoj hudobnosti, ale aj na emocionálne a kognitívne napredovanie dieťaťa.

Hudobná výchova rozvíja hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné vnímanie a prežívanie hudobného umenia. Je založená na zážitkovom a činnostnom princípe výchovy hudbou a k hudbe, ktorý vedie k postupnému utváraniu a rozvoju hudobnosti dieťaťa. Aby hudba bola pre deti hrou, prinášame vám metodické listy, v ktorých nájdete vokálne, rytmické, sluchové i hudobno-pohybové hry, ktoré rozvíjajú detskú tvorivosť, radosť z hrania a poznávania hudby.

http://www.nocka.sk/hra-s-hudbou/