Moje umenie

Teraz je potrebné posilniť vzájomnú dôveru a podporiť samostatnosť zamestnancov

„Ak nemáte dostatok financií na vzdelávanie, učte sa navzájom,“ radí firmám a organizáciám Tomáš Perlovský, zakladateľ spoločnosti PRE BONUS Conslulting, s. r. o., a odborník na vzdelávanie dospelých.

Ako ovplyvnila pandémia vašu spoločnosť?

Naučila nás, že už nič nebude také ako predtým. Boli sme nútení pristúpiť k zmenám v našom hlavnom pôsobení, najmä bol nutný prechod z prezenčných aktivít do online prostredia. A to v oboch našich kľúčových aktivitách, ktorými sú vzdelávanie a výber aj nábor nových zamestnancov.

Aký typ vzdelávania ste realizovali predtým a čo všetko ponúkate teraz?

Podarilo sa nám väčšinu našich vzdelávacích aktivít adaptovať na nové online vzdelávacie formy, ako sú webináre či online profesijný koučing.

O aké témy a formy vzdelávania je najvýraznejší záujem zo strany verejného a súkromného sektora?

Okrem tradičných tém sme začali pripravovať zamestnancov na to, ako zvládať prácu z domu, ako efektívne pracovať s PC technikou, prípadne ako si efektívne pripraviť domáce pracovné miesto. Ukázalo sa, že nie sme pripravení v týchto nových podmienkach pracovať efektívne, často absentuje motivácia a priorizácia zadaných úloh. Zaviedli sme aj pojem challenge management, ktorý znamená výzvu pripraviť sa a adaptovať na novú formu spolupráce medzi kolegami v situácii, keď sú osobné kontakty obmedzené na minimum.

Čo bolo pre vás novou výzvou vo vzdelávaní a ako ste sa s ňou popasovali?

Výzvou bolo najmä pripraviť sa na novú formu práce a presvedčiť tiež klientov, že ani v tejto náročnej situácii sa neznížila kvalita našich vzdelávacích programov.

V čom je toto obdobie prínosné pre zamestnancov a zamestnávateľov? 

Nehovoril by som o prínose, skôr o realite, na ktorú sa musia zamestnávatelia aj zamestnanci pripraviť. Som hrdý, že naša spoločnosť už realizovala viaceré unikátne programy, ktoré vedia pomôcť túto novú realitu zvládať.

Ktoré zručnosti zamestnancov sa ukazujú ako kľúčové? Čo sa vyžaduje a bude sa vyžadovať napríklad od ľudí pracujúcich v kultúre?

Za kľúčové zručnosti považujem schopnosť počúvať, relevantne a zároveň nie obsiahlo  komunikovať, schopnosť priorizovať úlohy a dôležité je taktiež sebariadenie a sebakontrola pri dodržiavaní termínov.

Čo by ste poradili kultúrnym subjektom, ktoré chcú motivovať, vzdelávať a rozvíjať svojich zamestnancov, ale nemajú na to dostatok financií?

Hľadať finančne nenáročné metódy vzdelávania, odovzdávať si poznatky navzájom, ponúkať krátke motivačné učiace videá, prípadne ísť z pozície manažéra príkladom a v rámci online porád zaviesť niečo ako inovačné okienko.

Akým spôsobom by sa tieto subjekty mali snažiť získať účastníkov vzdelávania? Ako zaujať?

Kultúrnym subjektom by som odporučil, aby ponúkali relevantné odborné programy, šité na mieru svojim zamestnancom.

Ktorý prístup zamestnávateľov vás počas pandémie zaujal či inšpiroval?

Viacerí zamestnávatelia porozumeli aktuálnej situácii a vnímajú ju tak, že je potrebné posilniť najmä vzájomnú dôveru a podporiť samostatnosť svojich zamestnancov. Tomu prispôsobili aj vzdelávacie programy, tak aby sa zamestnanci cítili komfortne.

ROZHOVOR VIEDLA: Veronika Vasilová

FOTOGRAFIE: Archív Tomáša Perlovského

Tomáš Perlovský je zakladateľom spoločnosti PRE BONUS Conslulting, s. r. o. Celú svoju viac ako 20-ročnú kariéru pôsobí v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania. Jeho spoločnosť spolupracuje aj so štátnymi a verejnými inštitúciami, ktorým ponúka svoje vzdelávacie programy. Od roku 2012 pripravuje programy určené pre kultúrnu inštitúcie.