Moje umenie

Sčítanie obyvateľstva je dostupné online

Sčítanie obyvateľstva (1930) je dostupné online
tlačová správa Sčítanie obyvateľstva (1930) je dostupné online

Všetky sčítacie hárky z roku 1930 sú sprístupnené online na portáli kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk

Slovakiana poskytuje verejnosti prístup k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a hárkom zo sčítania obyvateľstva Slovenska. Sprístupňuje výsledky digitalizácie zbierkových predmetov zo slovenských múzeí, galérií, knižníc a iných inštitúcií zapojených do digitalizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Jednou z nich bol i Slovenský národný archív, ktorý digitalizoval 1,2 mil. hárkov zo sčítania obyvateľstva za roky 1930, 1939 a 1940.

A práve pre sčítacie hárky z roku 1930 uplynula v minulom roku deväťdesiatročná doba ochrany osobných údajov, na základe čoho môžu byť sprístupnené v nezačiernenej digitálnej podobe pre verejnosť.

V súčasnosti je ich spracovanie a sprístupnenie ukončené a verejnosť tak môže bádať online po svojich predkoch prostredníctvom portálu Slovakiana, ktorý ako jediná platforma poskytuje zadarmo prístup k 623 259 sčítacím hárkom z pohodlia domova.

Okrem toho má verejnosť možnosť čiastočne nahliadnuť do databázy sčítacích hárkov za roky 1939 a 1940, avšak z dôvodu ochrany osobných údajov len v začiernenej forme. Tieto hárky slúžia primárne ako pomôcka pri bádaní, vďaka ktorej možno rýchlo identifikovať sčítací hárok v Slovenskom národnom archíve, a to na základe jedinečného identifikačného čísla pozostávajúceho z čísla hárku a škatule, v ktorej je archivovaný. V prípade záujmu o nezačiernenú papierovú alebo digitálnu kópiu sčítacieho hárku je potrebné podať žiadosť priamo na Slovenský národný archív.

Národné osvetové centrum v súčasnosti pracuje na zjednodušení vyhľadávania v sčítacích hárkoch, ako aj na prívetivejšom prostredí ich zobrazenia, ktoré bude prestavené v roku 2023.

Prečo je voľne dostupné sčítanie ľudu len z roku 1930? Z legislatívnych dôvodov nie je možné sprístupniť objekty alebo dokumenty, ktoré spadajú pod autorskoprávnu ochranu alebo obsahujú osobné či citlivé údaje obyvateľov Slovenskej republiky. Z toho dôvodu Národné osvetové centrum ako prevádzkovateľ portálu nie je oprávnené poskytovať prístup k sčítacím hárkom, pre ktoré neuplynula deväťdesiatročná doba ochrany osobných údajov, a ani sprístupňovať kópie sčítacích hárkov, pre ktoré uplynula doba ochrany osobných údajov.

SH1930:
https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty?searchString=&cat=16&ts=1669201585568

Slovakiana.sk