Moje umenie

Dobrý kronikár musí mať vrelý vzťah k svojej obci

Zľava: Oľga Mesárošová, starosta obce Lehota Radoslav Kriváček a Vladimíra Chobotová, autorka vizuálu kroniky

Kronika obce Lehota sa vtedy stala nielen víťazom 11. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2020 v kategórii obce nad 1 000 obyvateľov, ale aj absolútnym víťazom kategórie kronika. O kronikárskej práci nám porozprávala Oľga Mesárošová, autorka textovej časti.

Ako dlho sa venujete kronikárskej činnosti?

Kroniku našej obce Lehota som písala od roku 2009 do roku 2020, teda 11 rokov. Vzhľadom na to, že kronika našej obce sa nepísala 25 rokov, prvé tri roky okrem bežných rokov som sa snažila aspoň stručne vypracovať záznamy z tých 25 rokov. Materiály som hľadala  v archíve obce (zápisnice a rôzne materiály), robila som výpisky z kroník, ktoré sa viedli v našej obci. Vo svojich začiatkoch som navštívila kronikárky v našom okrese, ktoré už dlhšie pracovali na kronikách. V roku 2020 som skončila kronikársku činnosť a od roku 2021 robí kroniku obce Lehota nová kronikárka.

Ako ste sa dostali k práci kronikárky?

Oslovil ma niekdajší starosta obce. Súhlasila som preto, že som už bola na dôchodku, zapájala som sa do spoločenského života obce a chcela som niečo pre našu obec urobiť.

Ako vyzerá práca kronikárky?

Spočíva vo všestrannom záujme o dianí v obci, v spolupráci s obecným úradom a organizáciami, ktoré v obci pracovali. Zúčastňovala som sa na väčšine podujatí a zasadnutí obecného zastupiteľstva. Sledovala som dianie vo svete,  na Slovensku a v obci v tlači a na internete. Odkladala som si pozvánky, plagáty a iné dostupné materiály o podujatiach. Niektoré fotografie do kroniky som zachytila svojím fotoaparátom, ale do kroniky mi kvalitné fotografie poskytla obec.

Čo z miestnej prítomnosti uchovávate v kronike?

Uchovávame pozvánky, plagáty o podujatiach, články našich obyvateľov v tlači, fotografie z podujatí či časopis Lehota.

Aké zdroje informácií používate pri tvorbe kroniky?

Na obecnom úrade mi vždy poskytli štatistiku o obyvateľstve obce, údaje z matriky obce, na stránke obce boli zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, rozpočet obce a materiály, ktoré sa prerokovali v obecnom zastupiteľstve. Zdrojom sú tiež informácie zverejnené v médiách.

Zapisujete všetko tradične do veľkej knihy alebo kroniku pripravujete elektronicky?

Počas celého kalendárneho roku som zbierala materiály do kroniky. Na počítači som si ich chronologicky zapisovala a potom som ich spracovávala podľa stanovenej štruktúry. Kronika v podobe knihy sa mi páči viac, ale vzhľadom na množstvo zápisov som volila túto formu.

Čím sa inšpirujete?

Najlepší čas na písanie a spracovávanie získaných materiálov je večer po celodennej práci, doma, v pokoji a pohode.

Aké sú úskalia tejto práce?

Stalo sa mi, že mi vypadlo zo zoznamu meno poslanca a cítila som sa trápne, keď na to prišiel pri schvaľovaní kroniky v obecnom zastupiteľstve. Bol veľmi slušný, ja som sa ospravedlnila a dopísala som ho.

Myslíte, že v budúcnosti budú historici či zvedavá verejnosť čítať kronikárske zápisy?

Pamätám si, keď naša obec Lehota oslavovala 710. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Vystavili sa kroniky písané perom,  ktoré sa viedli v našej obci vo forme knihy od roku 1961. Obyvatelia mali veľký záujem, prezerali si ich a hľadali tam zápisy o svojich predkoch. Ak sú terajšie kroniky uverejnené na stránkach obcí a miest, určite si ich zvedavá verejnosť prečíta.

Čím bola pre vás práca na kronike podnetná a obohacujúca?

Tešila som sa z každej zachytenej udalosti.

Akú radu by ste dali ostatným kronikárom?

Teraz sú už výborné príručky pre obecných a školských kronikárov od Mgr. Agáty Krupovej a kolektívu, podľa ktorých sa dá krásne pracovať na kronike. Žiada si to záujem o prácu, vrelý vzťah k svojej obci alebo mestu a veľa osobného času. Zároveň želám všetkým kronikárom veľa úspechov pri písaní kroník, veľa pozitívnej energie a času. Novým víťazom Slovenská kronika 2022, ktorí po vyhodnotení získajú toto ocenenie, srdečne blahoželám.

Ako ste sa dozvedeli o súťaži Slovenská kronika?

Vďaka internetu. Našu kroniku prihlásil do súťaže pán starosta.

Slovenská kronika je celoslovenská súťaž kroník a monografií obcí a miest, ktorú Národné osvetové centrum organizuje s dvojročnou periodicitou. Kto sa stane víťazom tohtoročného 12. ročníka súťaže sa dozvieme 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

TEXT: Lucia Adorno Trusina

FOTO: Obec Lehota