Moje umenie

Dlhodobá koncepcia a prvé členstvo v CIOFF

zdroj: archív NOC

V štvrtej časti seriálu o histórii Folklórneho festivalu Východná sa Michal Noga venuje rokom 1974 až 1978.

Od sedemdesiatych rokov sa začal festivalový program pripravovať na základe vopred pripravenej dlhodobej koncepcie, ktorú zostavili O. Elschek, M. Leščák, V. Gruska a C. Zálešák.

Koncepcia nastavila smerovanie a pokračovanie jednotlivých typov programov, výstav, prehliadok a súťaží festivalu. Jedným zo zámerov bolo obsiahnuť prezentáciu scénických aj nescénických foriem ľudového umenia a kultúry, čo sa odzrkadlilo na pestrej škále účinkujúcich a programovej skladby jednotlivých ročníkov.

Programovú štruktúru otvárali Pozvánky v Dome kultúry vo Východnej. Boli to komorné koncerty dramaturgicky pripravené pre Československý rozhlas, ktoré od roku 1967 režíroval pracovník rozhlasu Ondrej Demo. Otváracím ceremoniálom bolo od roku 1974 z iniciatívy Viliama Grusku a etnografky Jarmily Paličkovej vynášanie ornamentníkov jednotlivých folklórnych kolektívov.

Sprievod ornamentníkov, r. 1978 (zdroj: archív NOC)

V programovej štruktúre sa stabilizoval typ programu detských folklórnych súborov, ktorým sa režijne venovali najmä Kliment Ondrejka, Elena Medvecká a Mária Mázorová. Pokračovali aj súťažné podujatia, každoročne venované iným typom kolektívov či folklórnym žánrom – súťaž programových blokov, súťaž speváckych skupín, ale aj celoštátna súťaž folklórnych skupín v roku 1971 či súťaž jednotlivých kategórií hudobného folklóru v roku 1974.

Nové, tematické klenotnice a programy

Uvádzanie Klenotníc prešlo zmenou a od prezentovania regiónov sa autori po novom zamerali na tematické okruhy slovenskej ľudovej kultúry. Na základe tejto idey vznikli programy venované napríklad tradičnej kultúre povstaleckých obcí (program v réžii O. Dema, S. Dúžeka a S. Švehláka v roku 1974), sviatočným a slávnostným chvíľam v ľudskom živote (program Od kolísky po čepiec v réžii J. Lehockého, S. Stračinu, M. Hvižďáka v roku 1975), program zameraný na hudobné prejavy (1976, réžia O. Elschek, J. Ševčík, K. Ondrejka) alebo na ľudovú kultúru obcí a oblastí, v ktorých bolo hlavnou obživou pastierstvo a chov dobytka (Pastierčina v réžii K. Ondrejku, S. Stračinu a J. Kubánku v roku 1977). V programoch sa predstavili aj ďalšie folklórne skupiny z menej prezentovaných obcí ako napríklad Ražňany, Tŕnie, Borský Peter, Ľutina, Čataj, Sekule, Sládečkovce, Tekovská Breznica, Vlachovo, Kolačkov, Žakarovce, Kurov, Staškov či Dolná Súča.

Ľudová hudba Juraja Husáka z Hanušoviec nad Topľou – sprievod, r. 1975 (zdroj: archív NOC)

Podobne ako v prípade Klenotníc sa aj predstavenia folklórnych súborov začali realizovať formou tematických autorských programov s originálnymi námetmi (napríklad inovatívne programy C. Zálešáka s tematikou humoru).

Súčasťou sa stali aj profilové programy, ktoré vzdávali česť výnimočným kolektívom, obciam a najmä osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj tradičných umeleckých prejavov i vo folklórnom hnutí. Pri príležitosti 20. výročia založenia FS Trenčan sa v roku 1970 odprezentoval jeden z prvých profilových programov venovaný jeho dlhoročnej choreografke Eleonóre Kubalovej.  V roku 1976 bol na festivale uvedený program pod názvom Poklady spod Salatína venovaný vynikajúcemu tanečníkovi, folkloristovi Vojtechovi Littvovi z Liptovských Sliačov a v roku 1977 Spod Tatier pod Poľanu – program venovaný vedúcim detských folklórnych súborov M. Chamilovej a J. Šoucovi. V rámci 25. ročníka festivalu si autori pripomenuli aj 30. výročie vzniku niektorých folklórnych súborov na Slovensku. Ako jeden z prvých založených súborov pri tejto príležitosti vystúpila Lúčnica a profilový program bol venovaný dlhoročnému choreografovi a umeleckému vedúcemu US Lúčnica Štefanovi Nosáľovi.

Výstavy, drevené sochy, nová scéna a záverečné galaprogramy

Pestrá programová paleta bola od sedemdesiatych rokov obohatená o výstavné podujatia, prezentujúce umelecké remeselné i výtvarné prejavy materiálnej kultúry. Boli realizované najmä v spolupráci s ÚĽUV-om, ale aj s Etnografickým múzeom SNM v Martine. Výstavy s odbornými komentármi návštevníkom predstavili kolorované kresby, kútne plachty, hrnčiarske výrobky a výrobné postupy, neskôr črpáky (1974), modrotlač (1975), tradičné kovové pracky (1976), svadobné vence a party (1976), pastierske výrobky z dreva i zvonce (1977) či drevené plastiky a dožinkové vence (1978).

Drevená plastika Štefana Siváňa – Cestou na trh, r. 1976 (zdroj: archív NOC)

Javiskové programy od sedemdesiatych rokov dotvárala scéna navrhovaná Viliamom Gruskom a celkovú výtvarnú identitu festivalu vytvárali i pribúdajúce veľké drevené plastiky.

Od roku 1973 sa pod autorským vedením Viliama Grusku na festivale začal systematicky prezentovať tradičný odev z rôznych regiónov v cykle mimoriadne pôsobivých programov pod názvom Prehliadka tichej krásy. Prezentácia rôznych variantov odevu doplnená poetickými textami a predstavením ich nositeľov bola každoročne tematicky motivovaná (Matka mojej zeme 1976, Drevo v mojej zemi 1978, Dieťa v mojej zemi 1980).

Záverečné galaprogramy v tomto období boli profilované ako prezentácia vybraných kolektívov zo Slovenska i zahraničia, ktoré sa na festivale predstavili. V sedemdesiatych rokoch ich autormi boli najmä Igor Kovačovič, Jaroslav Ševčík a Cyril Zálešák.

Publikácia k 25. výročiu FFV (zostavili Svetozár Švehlák, prom. hist. a PhDr. Kliment Ondrejka, CSc.), © Osvetový ústav 1978 (zdroj: archív NOC)

Medzi dlhoročných členov prípravného výboru v tomto období patrili Ľudovít Glonek, Ján Vyparina, Naďa Gilányiová, Ctibor Tahy, Viliam Fábry, Peter Kopunič, Násir Ahmed Zoberi, Igor Medlen a z hľadiska odborno-dramaturgického programové rady jednotlivých ročníkov do tohto obdobia viedli Cyril Zálešák, Štefan Nosáľ, Stanislav Dúžek a Igor Kovačovič.

Prvý kontakt s CIOFF

Vtedajšia dlhodobá koncepcia si kládla za cieľ zaradiť do programu aj prezentáciu tradičnej kultúry a jej folklorizovaných prejavov rôznych iných krajín, čoho výsledkom bol každoročný program zahraničných súborov. Za 25 rokov konania festivalu vystúpilo vo Východnej 28 zahraničných kolektívov. Celoštátny festival s bohatou programovou štruktúrou a koncepčnou organizačnou prípravou i hodnotným umeleckým programom v roku 1980 získal štatút CIOFF a bol zaradený do medzinárodného systému podujatí tejto pridruženej organizácie UNESCO.

TEXT: Michal Noga, Katarína Babčáková

FOTOGRAFIE: Archív Národného osvetového centra