Moje umenie

Žatva drámy má dve víťazky

Porota ocenila hry Zuzany Dovičákovej a Laury Fedorovej.

Národné osvetové centrum tento rok po prvýkrát vyhlásilo súťaž v písaní dramatických textov Žatva drámy pre neprofesionálnych autorov a autorky. Na rozdiel od iných súťaží v písaní drámy sa mohli prihlásiť iba tí autori, ktorých texty doteraz neuviedlo žiadne profesionálne divadlo. Záujem súťažiach o prvý ročník súťaže príjemne prekvapil. Celkovo sa do dvoch súťažných kategórií prihlásilo 23 autorov s 26 dramatickými textami.

V kategórii neinscenované texty súťažili takzvané šuplíkové divadelné hry – teda také, ktoré zatiaľ žiadny divadelný súbor nespracoval do javiskovej podoby. Spomedzi šestnástich textov v tejto kategórii porota vybrala troch finalistov. Divadelné hry Kakaš od Tomáša Pohorelca a Legionári od Jána Žolnaja síce patrili k tým najlepším, ale kategóriu nakoniec vyhrala Laura Fedorová s divadelnou hrou Noha o komplikovanej téme eutanázie. „… autorka má cit pre slovo a aj pre situáciu, pevne verím, že svoj talent bude zdokonaľovať či už v rámci písania divadelných hier, alebo iných dramatických textov určených pre rozhlas alebo televíziu. Jej hra je to najlepšie, čo súťaž v tomto roku priniesla,“ pochválil hru Michal Ditte, člen odbornej poroty.

Kategória inscenovaných textov vznikla preto, aby sa do súťaže mohli zapojiť aj autori, ktorí píšu priamo pre svoje divadelné súbory, a preto sa do iných súťaží väčšinou prihlásiť nemôžu. Medzi finalistami Andrejom Opáleným s hrou Moje meno mám napísané na dverách a Katarínou Varechovou s hrou Cez okno sa presadila Zuzana Dovičáková a jej hra Uterus o materstve a o tom, čo matkám v súčasnosti ich materstvo komplikuje. Michal Ditte túto hru na pomedzí realizmu a miernej abstrakcie považuje za nesporne zaujímavú: „Divadelná hra poskytuje množstvo vizuálnych obrazov, ktoré vo svojej podstate môžu vypovedať viac než niekoľko stoviek slov.“

Členmi odbornej poroty boli Katarína Hitzingerová, Michal Ditte a Karol Horváth. Každý člen poroty najprv samostatne udelil jednotlivým textom 1 – 5 bodov podľa jednotlivých kritérií (originalita a aktuálnosť námetu/témy, kreativita a originálnosť formy, zvládnutie použitých prostriedkov, súhra použitých prostriedkov, inscenovateľnosť). Dohromady tak každá z hier mohla získať až 75 bodov. Autori textov s najväčším počtom bodov sa dostali medzi finalistov, ktorí si odborné hodnotenie mohli vypočuť od porotcov na festivale Scénická žatva v Martine. Hlavnou cenou je uverejnenie víťazných dramatických textov v odbornom časopise Javisko, ktorý vydáva Národné osvetové centrum.

Prvý ročník súťaže Žatva drámy možno s 26 súťažnými textami považovať za úspešný. Periodicitu a formu súťaže v ďalších rokoch určí jej vyhlasovateľ Národné osvetové centrum na základe ohlasu u autorov.

TEXT: Redakcia

FOTO: Národné osvetové centrum