Moje umenie

Rok 2020 – Rok slovenského divadla

Divadelná udalosť v Liptovskom Mikuláši. (Zdroj: Pavol Sališ)

Mal to byť rok divadla, bol to však skôr rok pandémie. Našťastie, mnoho vecí sa napriek tomu podarilo.

Rok 2020 bol z pohľadu divadelnej histórie výnimočný. Pripomenuli sme si 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (1. marca 1920) a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia v slovakizovanej češtine na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830). V oboch prípadoch ide o významné dejinné udalosti prepájajúce neprofesionálnych a profesionálnych umelcov na Slovensku.

V tomto roku sme si zároveň pripomenuli niekoľko okrúhlych výročí viacerých významných divadelných osobností. Rok 2020 vyhlásilo za Rok slovenského divadla Ministerstvo kultúry SR. Projekt vznikol z iniciatívy Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra, ktoré boli zároveň koordinátormi jeho aktivít.

Výnimočný rok

Ochotnícke divadlo zohralo v procese vzniku a rozvoja slovenského národa významnú úlohu. Je však dôležité si uvedomiť, že profesionálne divadlo vzniklo na základe ochotníckeho. Hoci vo zvyšku Európy vznikali národné divadlá omnoho skôr, Slovenské národné divadlo vzniklo až v roku 1920 aj vďaka dlhoročnej tradícii ochotníckeho divadla.

Rok 2020 mal byť oslavný a výnimočný. Výnimočný naozaj bol, a to aj v nedivadelnom svete. Bohužiaľ, celý svet zasiahla pandémia koronavírusu COVID-19 a zasiahla aj Rok slovenského divadla. Rok, ktorý mal byť oslavou slovenského divadla, profesionálneho i neprofesionálneho, oslavou divadelníkov, ale aj divákov a nadšencov divadelného umenia. Tak ako v profesionálnych divadlách bolo naplánovaných mnoho podujatí, nových inscenácií, spomienkových večerov či výstav, aj ochotníci mali počas celého roka naplánované svoje udalosti a rôzne divadelné podujatia. Bohužiaľ, ani profesionálom, ani ochotníkom sa v súčasnej situácii množstvo z nich nepodarilo uskutočniť. Ale predsa sa niečo podarilo.

Kolíska slovenského divadelníctva

Na konci leta, 22. augusta 2020 sme si pripomenuli jeden z najvýznamnejších dátumov v dejinách slovenského divadelníctva. V Liptovskom Svätom Mikuláši sa 22. augusta 1830 odohralo prvé ochotnícke predstavenie a začala sa niekoľkoročná systematická činnosť Diwadla slowanského Swato-Mikulášskeho, ktorá podnietila vznik ochotníckeho divadla aj v ďalších slovenských mestách. Režisérom, organizátorom a ústrednou postavou tohto divadelného podujatia bol vydavateľ kníh Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. V tento deň vo vrbickom hostinci zahrali prevažne mikulášski študenti a mládež veselohru Jána Chalupku Kocúrkovo.

Liptovský Mikuláš, kolíska slovenského divadelníctva, sa v roku 2020 stal opäť dejiskom slovenského ochotníckeho divadla. Liptovské kultúrne stredisko sprístupnilo širokej verejnosti dve výstavy. Exteriérová výstava v uliciach Liptovského Mikuláša Pocta Belopotockému o živote a diele G. F. Belopotockého bola nainštalovaná na pouličnom osvetlení a pútavou grafikou vytvorila portrét tejto známej mikulášskej osobnosti.

Účastníci vernisáže sa o živote tejto zásadnej osobnosti slovenskej kultúry dozvedeli viac aj prostredníctvom komentovanej prehliadky. Vernisáž bola obohatená o sólové dramatické výstupy v podaní ochotníckeho divadelného súboru ŠAPO z Ploštína.

Druhá výstava s názvom Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii mapovala prostredníctvom fotografií ochotnícke divadlo v Liptove od roku 1830 až po súčasnosť. Výstava bola sprístupnená v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši.

Gro divadelných osláv 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku sa odohralo 22. augusta 2020 práve v Liptovskom Mikuláši, kde sa uskutočnilo netradičné predstavenie  pod názvom Divadelná udalosť alebo Kocúrkovo po 190 rokoch. Do projektu boli zapojení profesionálni divadelníci, filmári a liptovskí ochotníci.

Divadelná udalosť v Liptovskom Mikuláši. (Zdroj: Pavol Sališ)

Režisér Divadla Gasparego Ján Mikuš si nezvolil ako inscenačný kľuč historickú rekonštrukciu Kocúrkova z roku 1830 ani nešiel cestou aktualizácie divadelnej hry Jána Chalupku, ako by sa z názvu mohlo zdať. Hľadal skôr metafory, parafrázy a paralely medzi vtedajším svetom a súčasnosťou, medzi vtedajším vnímaním divadla a tým dnešným, medzi divadelným režisérom 19. storočia a režisérom 21. storočia. Nezvolil si klasické javisko, ale liptovskomikulášsku synagógu a využil nielen jej vnútorný priestor, ale aj jej okolie.

Scénická žatva v čase pandémie

Deväťdesiaty ôsmy ročník Scénickej žatvy musel z dôvodu pandémie zmeniť termín aj miesto, program sa presunul do online priestoru. Jej program od 14. do 20. decembra 2020 tvorili záznamy niekoľkých inscenácií, ktoré v minulosti získali ocenenie Tvorivý čin roka, záznamy inscenácií ostatnej sezóny, ale aj záznam predstavenia Divadelná udalosť.

Diváci sa v online priestore mohli zúčastniť na odborných rozborových seminároch, teatrologickej prednáške, hereckej online masterclass, filmovom kvíze Petra Konečného, interaktívnom kvíze Poznáš divadelné Slovensko? či na fotosúťaži Odfoť sa s ochotníkom.

Súčasťou festivalu bolo aj podujatie Žatva tvorivosti – letná škola ochotníkov, ktoré sa konalo 28. – 30. augusta 2020 v Martine. Záujemcovia sa mohli zúčastniť na štyroch tvorivých dielňach – na dielni dramaturgie, herectva, fyzického divadla a dielni fotografovania v divadle.

Súčasťou podujatia bol aj sprievodný program, ktorého súčasťou boli vystúpenia Divadla Gasparego a Divadla Uhol_92, zážitkový workshop združenia Post Bellum SK, ale aj filmy, ktoré poskytli festivaly Cineama (celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby) a Bienále animácie Bratislava.

Pocta ochotníckemu divadlu

Národné osvetové centrum v roku 2020 pripravilo a sprístupnilo výstavu Divadlo väčších možností zo zdigitalizovaných fotografií a filmov z archívu NOC. Výstava vzdáva poctu slovenskému ochotníckemu divadlu. Nemapuje celých 190 rokov jeho histórie, sleduje vývoj tohto fenoménu od vzniku Osvetového ústavu v Bratislave, zachytáva peripetie divadelných osudov výnimočných ľudí, udalostí, inscenácie, ktoré významným spôsobom ovplyvnili ochotnícke divadlo na Slovensku. Približuje umelecký zápas s cenzúrou bývalého režimu, ale aj progresívne myšlienky a inovatívne prístupy, ktoré prekračovali hranice neprofesionálneho divadelníctva. Výstava Divadlo väčších možností približuje osobnosti a divadelné súbory, ktoré vyvolali veľkú pozornosť domáceho aj zahraničného publika.

Výstava Divadlo väčších možností v Bratislave. (Zdroj: Jakub Jančo)

Vo svojej druhej časti výstava dáva priestor ženám a ich výnimočným inscenáciám, ale aj dielam, ktoré ich inšpirovali. Symbolickou patrónkou tejto časti výstavy je „prvá dáma slovenskej divadelnej réžie“ Magda Husáková-Lokvencová.

Výstava mala byť pôvodne súčasťou festivalu ochotníckeho divadla Scénická žatva, ktorý sa mal uskutočniť v auguste 2020 v Martine. Bola však uvedená 16. decembra 2020 vo vestibule NOC v Bratislave a bude otvorená až do 30. júna 2021. Následne bude preinštalovaná a sprístupnená na Jiráskovom Hronove, medzinárodnom festivale amatérskeho divadla v Českej republike, a na Scénickej žatve v Martine v auguste 2021. Výstavu sprevádza aj podcast Ochotnícke príbehy.

Rozhovory, podcasty a vlogy

Súčasťou aktivít k Roku slovenského divadla bolo aj pravidelné publikovanie 190 zaujímavostí o neprofesionálnom divadle na Facebooku a webe Scénickej žatvy.

Ďalšou vzdelávacou aktivitou NOC v oblasti divadla boli videopodcasty určené v prvom rade  neprofesionálnym divadelníkom, ale aj širšej verejnosti. Desať častí je zameraných na jednotlivé zložky divadelnej inscenácie, ich hosťami sú profesionálni umelci – režiséri, dramatici, dramaturgovia, scénografi, herci, hudobníci či teatrológovia. Podcasty budú vychádzať v priebehu roku 2021 a zároveň NOC plánuje vydať v písomnej forme ako praktickú príručku pre ochotníckych divadelníkov desať metodických materiálov, ktoré vznikli ako súčasť videopodcastov.

Jedným z ďalších online projektov v rámci aktivít Roku slovenského divadla bol vlog Výučba umeleckého prednesu. Metodické videá s praktickými cvičeniami boli vytvorené najmä na výučbu umeleckého prednesu. Cieľovou skupinou sú všetci, ktorí sa zaujímajú o umelecký prednes a venujú sa umeleckej interpretácii poetických alebo prozaických textov. Jednotlivé videá sa venujú témam: hlas, parametre hlasu, artikulácia, jazykolamy, správna výslovnosť, pauza, tempo a rytmus, dôraz a prízvuk, mimika a gesto, kostým, rekvizita, priestor.

Čakanie na Belopotockého

Divadelné oslavy mali v roku 2020 vyvrcholiť galavečerom Možno príde aj Belopotocký v martinskom Slovenskom komornom divadle na Scénickej žatve. Pre pretrvávajúcu pandémiu sa galavečer neuskutočnil ani v náhradnom mieste a termíne, no prípravy pokračujú aj v roku 2021. Premiéra je naplánovaná na festivale Scénická žatva v auguste 2021. Súčasťou galaprogramu bude prezentácia najdôležitejších historických dokumentov a fotografií, živé rozhovory s poprednými teatrológmi, ktorí sa venovali histórii ochotníckeho divadla, živé ukážky a videoukážky z tvorby najvýznamnejších divadelných súborov, rozhovory s poprednými tvorcami amatérskeho divadla a záznamy výpovedí profesionálnych hercov, režisérov a divadelných tvorcov, ktorí svoju umeleckú dráhu začínali s ochotníkmi alebo im venovali podstatnú časť svojej tvorby.

Bohužiaľ, rok 2020 nebol celkom rokom slovenského divadla, nebol ani rokom divadla či kultúry všeobecne. Pevne veríme, že tento rok bude opäť rokom divadla a kultúry, že bude opäť rokom stretávania. Či už profesionálneho s tým ochotníckym, alebo – a najmä – divadelníkov a divákov. Veď už tisícročia je známe, že divadlo bez živého kontaktu s divákom vlastne ani divadlom nie je.

TEXT: Alexandra Štefková

FOTOGRAFIE: Pavol Sališ, Jakub Jančo